Orgonity a orgonitové svícny

Orgonity jsou univerzální pomocníci, kteří harmonizují prostředí a neutralizují elektrosmog a geopatogenní a psychosomatické zóny

Veškeré fotky najdete na mé facebookové stránce SOSZKA

viz odkaz níže

Trocha historie


Objevení orgonu a orgonové energie

S teorií orgonového výzkumu přišel jako první rakousko-americký psychoanalytik a psychiatr Wilhelm Reich (24. března 1897 - 3. listopadu 1957). Byl žákem Sigmunda Freuda. Kromě studií struktury charakteru člověka přejal Freudův koncept libida a rozšířil ho o nové poznatky. Byl přesvědčen, že libido je energií, která podléhá stejným fyzikálním zákonitostem jako jiné formy energie. Později výklad libida přeformuloval a posunul ho do teorie orgonu - univerzální bioenergetické síly. Dospěl k přesvědčení, že orgon má kosmický původ a nevzniká v těle, ale člověk je jeho přijímačem. V letech 1930 až 1940 Wilhelm Reich studoval a měřil existenci této éterické energie jinak také nazývanou jako životní energie, chi, prána, atd. Zjistil, že střídavým naskládáním skelné vaty (organické hmoty) a drátěnky (neorganické hmoty) přitahuje a sbírá éterickou energii v positivní formě OR (POR) a v negativní formě DOR. Sestavil velké boxy, které pojmenoval orgonovými akumulátory. S jejich použitím léčil různá onemocnění pouhým pobytem v této "krabici" po určité časové období.

Vyvinutí Orgonitu


Po Reichovi se orgonovým bádáním zabývalo několik dalších nezaujatých ruských vědců, jako byl například Dr. Nikolai Kozyrev (1908 - 1983). Vědecky dokázal, že tyto neviditelné energie existují všude kolem nás. Kozyrevova práce potvrdila Reichovi teorie na základě praktických pozorování orgonitu. V Reichových a Kozyrevových stopách kráčí v současné době mnoho dalších výzkumníků i badatelů a s nadšením pokračují v jejich práci. Pomalu přesvědčují hlavní proud západní vědy, aby oficiálně uznala tento koncept univerzálního neviditelného energetického media.

V 90. letech minulého století Karl Hans Welz zaměřoval své studie na zdokonalení původního Reichova orgonového akumulátoru. Oproti příliš rozměrným vrstvám primárního akumulátoru tvořících jakousi skříň nebo komoru, využil Karl Hans kombinaci směsi odlitku pryskyřice s kovovými třískami o velikosti šálku. Přepracoval tak koncept původního velkého orgonového akumulátoru do mnohem menší a praktičtější podoby dnešního orgonitu, tzn. silného transformátoru energií z širokého okolí. Orgonit nejen že přitahuje okolní pránu a jejím odrážením zpět ji vyzařuje do okolní prostory, ale čistí ji též od negativně působících disharmonických škodlivých složek technických energií současné civilizace. Původní Reichovy velké orgonové akumulátory toto nedokázaly. Orgonit přinesl velmi významný pokrok. Dřívější Reichovi akumulátory přitahovaly smrtelnou energii stejně tak jako pozitivní a neměnily ji do čisté prospěšné formy jako to dělá orgonit, který pracuje přirozeně a nepřetržitě. V roce 2000 Carol Croftová, která se zabývala prací s energiemi, přidala do Welzlovi směsi orgonitu malé krystaly křišťálu. Díky nim dovršila celý proces sbírání, přeměny a vysílání éterické energie zpět do prostoru. Přidáním krystalů křišťálu tak dvakrát umocnila transformační sílu orgonitu. Navíc krystal zalitý uvnitř organické hmoty není třeba nabíjet. Stává se samočisticím a funguje. Operuje s vysokou účinností přeměny negativní DOR energii, na pozitivní POR energii.

Co dokáže orgonit

Neutralizuje negativní působení elektromagnetického záření vysílačů a veškeré elektroniky

Technické záření zejména v oblasti mikrovln, skalárních a swekrytých polí působí disharmonicky a destruktivně na strukturu buněk všeho živého. Orgonit dokáže transformovat negativní energie na akceptovatelné tím, že je harmonizuje. Účinkuje intenzivně a s překvapivě širokým dosahem.

Eliminuje působení geopatogenních zón na nejnižší možnou hranici

Nemůžeme říci, jak mnozí tvrdí, že orgonit ruší geopatogenní zóny. To bychom museli nejdříve zrušit jejich zdroj v geologickém podloží, což není možné. Orgonit však působení zón efektivně transformuje. Nerozptýlí pole patogenní zóny jako takové, spíše ho transformuje a harmonizuje, takže původně disharmonicky působící rozdílné vlnové délky se stanou minulostí, pokud umístíme orgonit do prostoru. Nejúčinnější je položit jej do negativního ohniska křížení několika zón. Orgonit ohnisko doširoka rozptýlí, rozředí, takže v místě původního ohniska již po několika minutách nenaměříme téměř žádné negativní působení. Zjistíme pouze velmi zanedbatelnou hodnotu intenzity původního negativního pole.

Čistí vodu, rybníky, řeky, studny a vodu v podzemí

V této oblasti zkušenosti prozatím sbíráme, avšak informace ze zahraničních zdrojů jednoznačně potvrzují již několikaleté úspěchy s využitím orgonitů do domácí studny, zahradních nádrží i bazénů. Podle našich měření orgonit neovlivňuje působení pole podzemních toků, které působí negativně vedle ostatních geopatogenních a technických zón; pouze ho harmonizuje a eliminuje jeho negativní působení.

V kombinaci více orgonitů blízko sebe se účinek umocňuje

Orgonit přitahuje energie ze svého okolí včetně těch již očištěných "kolegou sousedem" druhým orgonitem. Tím pádem je pozvedne ještě o třídu výše. Takto navýšené je zase odráží do okolí. V rámci akčního rádiusu si je zase přitáhne sousední orgonit a opět je o něco pozvedne. Tak dokola probíhá rezonance mezi dvěma a více orgonity. Jejich účinek v prostoru se vzájmně umocňuje přímou úměrou.

Je silným zdrojem záporných iontů

Dnes je v našem životním prostředí stále méně záporných iontů. Je otázkou, zda je to způsobeno negativními dopady současné společnosti na životní prostředí. Okolí je stále více přeplňováno kladnými ionty, což můžeme pociťovat v podobě těžkého vzduchu jako ve skleníku nejen v parném létě, kdy se člověk dříve zadýchává atd. Opakem je příjemný pocit ve svěžím parku u fontány, u horského potoka nebo po bouřce, kdy je ovzduší plné záporných iontů. Mimo jiné, také orgonit produkuje tyto záporné ionty. Citelné změny jsme pozorovali při větším množství orgonitů v místnosti.

Čištění a ochrana potravin v ledničkách

Lednička působí kovovými stěnami jako faradayova klec, v níž se násobí elektromagnetická pole od motoru kompresoru a další elektroniky instalované pro chod lednice. Orgonit umístěný k potravinám toto prostředí čistí od vznikajícího elektrosmogu, neutralizuje negativní pole, a tak potraviny v uzavřeném prostoru čistí a vitalizuje. Podporuje udržení jejich nutriční hodnoty a svěžesti.

Orgonit podporuje a regeneruje nejen lidský organizmus

Zdraví je otázkou správné funkce buněk živého organismu. Disharmonické energie, elektrosmog i patogenní zóny narušují správnou funkci buněk. Buňka vynakládá více námahy na udržení rovnováhy pro svoji správnou činnost, čímž se více zanáší odpadními sloučeninami a nemá tolik sil je vylučovat. Je oslabována, postupně dochází k její nemoci a pozvolna umírá. Pokud je živý organismus člověka, zvířete i rostlinné vegetace nadále vystavován takové trvalé disharmonické zátěži, degeneruje a pozvolna chřadne a umírá. Přiložený orgonit nepřetržitě a efektivně harmonizuje všechna přítomná pole; negativní pole neutralizuje a přitahuje množství živé prány. Očištěnou ji pak vrací a odráží do okolního prostoru. Tím se pobyt v blízkosti třeba i jediného orgonitu stává podobně léčivým jako pobyt a hluboké dýchání ve voňavém lese či na louce prosáklé čistou životní pránou a slunečním zářením. Tělo i celý buněčný systém pocítí úlevu a jeho potenciál regenerace jako by se probudil. Ihned dochází k samoléčbě, obnově, celkové úlevě těla, často i překvapivě od různých dlouholetých bolestí.

Transformuje destruktivní energie; čistí, vitalizuje a nabíjí tělo a okolí živou energií

Orgonit bychom mohli nazvat jednoduše laicky jako "pračku energií". Přitahuje a neutralizuje negativní energie. Všechen disharmonický negativní charakter transformuje na léčivou a živou zdravou pránu. Do domů se doporučuje orgonity rozmístit do rohů místností; preferujeme ložnice nebo místa s nejhorší kumulací patogenních zón, aby je neutralizoval. Tělo včetně aury je v blízkosti orgonitu vitalizováno a nabíjeno zdravou léčivou pránou. Transformace a čištění probíhá i na psychosomatické úrovni. Psychické a jiné zátěže, nánosy a bloky jsou rozpouštěny, protože přestávají být živeny na své nízkovibrační úrovni.

Čistí prostory od negativních nízkých astrálních a jiných entit a forem

Čekárny, vlaková nádraží, hostince, zákoutí temných uliček starých domů a sklepů, staré štoly hloubené zajatci, blázince, veřejné domy, dopravní prostředky - tam všude je zvýšený výskyt negativních myšlenkových, astrálních a jiných forem, kde mnohdy dochází k nepříjemným pocitům nebo projevům. Jsou to těžké psychosomatické nízké energie a formy, které orgonit svým účinkem odpuzuje. Nižší a disharmonické formy, energie, entity nemohou v blízkosti orgonitu dlouho odolávat.

Orgonit působí i na rostliny, které rostou rychleji a do větších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví

Díky orgonitu se rostliny mnohem lépe brání proti napadení hmyzem, plísněmi, viry. Orgonit rozptyluje případné přítomné destruktivní patogenní a technická pole, díky kterým byly rostliny oslabovány. Díky tomu rostliny po umístění orgonitů do jejich blízkosti poměrně rychle reagují větším vzrůstem a kvalitou plodů. Vegetace často dosáhne až dvojnásobné kvality. Proto je ideální umístit několik orgonitů do své zahrádky, sadu, skleníku či studny.

Ruší psychopatogenní zóny a pole, podpoří vztahy a rodinu

V přítomnosti orgonitu se projevuje změna v náladách lidí. Nastává větší uvolnění a radostnější nálada; harmonizace. Orgonit všeobecně zlepšuje a uklidňuje atmosféru doma i v dalších sociálních prostorách všeho druhu. Princip fungování je stejný jako v uvedených předchozích bodech: orgonit neutralizuje negativní charakter původních otisků polí ze starých událostí, mnohaletých nánosů konfliktů, lokálních tragédií, starých pohřebišť, ale i nízkých a destruktivních vyzařování některých lidí v současnosti. V kanceláři podporuje otevřenost, kladné jednání ve smyslu tolerance a dobrých mezilidských vztahů. Prohlubuje intenzitu a hloubku vztahu k bližním; společné sdílení prožitků a emocí. Všemu kladnému vytváří jakoby stabilnější základnu a odrazový můstek plný živého a zářivého potenciálu.

Podporuje meditace, rozjímání, různé terapie

Pročištěná atmosféra a přítomné energie jiskřivé zdravé prány působí blahodárně na somatických i ostatních úrovních. Proto i myšlenkové pochody jsou v kladném a konstruktivním smyslu podporovány. Rozdíl je brzy znatelný s umístěním orgonitu do blízkosti masérského či jiného lůžka, kde se provádí léčivé terapie, práce s energiemi nebo myslí.


Použité informace:

1. J. Chvátal, Krátká historie orgonového výzkumu
2. Orgone, dostupné z <https://en.wikipedia.org/wiki/Orgone>
3. What is Orgonite?, dostupné z <https://www.orgonite.info/what-is-orgonite.html>
4. Wilhelm Reich, dostupné z <https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich>
5. Mgr. Radek Šebela, dostupné z www.orgonity.cz